Noworoczna Gala Agrobiznesu 2023 i Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” w SGGW

19 stycznia 2023,11.00-12.30

.

Z satys­fak­cją i rado­ścią infor­mu­jemy, że do Szkoły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skiego w War­sza­wie, po 3 latach nie­obec­no­ści spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią, wra­cają Nowo­roczna Gala Agro­bi­znesu i poprze­dza­jące ją Kon­fron­ta­cje „Drogi do Agro­Suk­cesu”, któ­rych orga­ni­za­to­rami są Redak­cja Maga­zynu Ludzi Przed­się­bior­czych AGRO oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Agro­Bi­znesKlub we współ­pracy z Wła­dzami Uczelni i wybra­nych wydzia­łów SGGW.

Pod­czas Kon­fron­ta­cji „Drogi do Agro­Suk­cesu” uznani i cenieni prak­tycy – pol­scy rol­nicy i agro­przed­się­biorcy, lau­re­aci kon­kur­sów Agro­przed­się­biorca RP i Agro­Liga – podzielą się swoją bogatą wie­dzą i doświad­cze­niem ze stu­den­tami i kadrą naukowo-dyadak­tyczną SGGW.

Kampus SGGW
Data wydarzenia: 2023-01-19 11:00
Miejsce wydarzenia: SGGW, budynek 37, Aula II