Wydział Ogrodniczy

Odkryj tajemnice roślin

Na kie­runku Ogrod­nic­two dowiesz się jak pro­wa­dzić pro­duk­cję warzyw, ziół, roślin sadow­ni­czych i ozdob­nych tak, aby uzy­skać pro­dukty pożą­dane przez rynek. Teraz rów­nież Sustainable Hor­ti­cul­ture  – full-time in English.

Na kie­runku Ogrod­nic­two miej­skie i arbo­ry­styka zdo­bę­dziesz spe­cja­li­styczną wie­dzę i umie­jęt­no­ści z zakresu zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nów zie­leni, kształ­to­wa­nia kra­jo­brazu, ogrod­nic­twa zrów­no­wa­żo­nego i ochrony przy­rody.

.

Najlepsze ogrodnictwo jest tu!

Ogrod­nic­two w SGGW naj­lep­sze w ran­kingu kie­run­ków stu­diów Perspektywy 2023.

Przyszłość jest roślinna.

Aktualności

Flower Bulb 2024
XIV Inter­na­tio­nal Sym­po­sium on Flo­wer Bulbs and Her­ba­ce­ous Peren­nials 2024 War­saw, Poland, 14 to 17 April

marzec

kwiecień

maj

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2

17 05.2024

Dni SGGW 2024

17–18 maja 2024

Dni SGGW 2024

17-18 maja 2024

pokazy, warsz­taty, kier­masz kwia­tów, ziół i roz­sady warzyw, wykłady, infor­ma­cje o stu­diach na Wydziale

Wię­cej infor­ma­cji i szcze­gó­łowy plan nie­ba­wem!

.

Wydarzenie na FB

Dni SGGW 2024
error retrieving channel IDerror retrieving channel data

Praca dyplomowa

Skła­da­nie prac inży­nier­skich do 31 stycz­nia 2024 r.

.

Pla­no­wane ter­miny obron prac inży­nier­skich: 6, 9 i 12 lutego 2024 r.

.

Do pobrania:

.

więcej na ten temat

prace dyplomowe

Studia na Wydziale Ogrodniczym

Kształcimy ponad 100 lat!
100 lat Ogrodnictwa w SGGW

Ludzie SGGW

Marzena Wińska-Krysiak

Marzena Wińska-Krysiak

dr hab.

Dziekan Wydziału Ogrodniczego

dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Ewa Zaraś

dr hab.

Prodziekan ds. dydaktyki

Dariusz Wrona

Dariusz Wrona

dr hab. prof. SGGW

Dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych

Galeria

Mapa

Magistra zrób tu!