Koło Naukowe

Aktualności

Magnolia 'Galaxy'

Historia

Holandia 2018

Czechy i Austria 2019

Dni SGGW 2022

Dni SGGW 2022

wspólne wycinanie dyni 28 października 2021

Wspólne wycinanie dyni 28 października 2021

100 lecie Koła Naukowego Ogrodników

100 lecie Koła Nau­ko­wego Ogrod­ni­ków. Od lewej; inż. Adam Naw­rocki, dr Janusz Gołos (pre­zes 1968-1969), mgr Romu­ald Dziu­ban (pre­zes 1969-1971), mgr Grze­gorz Pija­now­ski (pre­zes 2013-2017), mgr Kry­stian Dział­kow­ski (pre­zes 2017-2018), dr Ewe­lina Pióro-Jabrucka (opie­kun 2009-2015), dr Seba­stian Przy­byłko (opie­kun od 2018)

100 lecie Koła Naukowego Ogrodników

Mgr Romu­ald Dziu­ban (od lewej) i dr Janusz Gołos prze­glą­dają księgę pamiąt­kową KNO.