Wła­sny Fun­dusz Sty­pen­dialny SGGW na zagra­niczne wyjazdy naukowe

Spo­tka­nie infor­ma­cyjne dla dok­to­ran­tów i naukow­ców:
10 lutego (pią­tek)
godzina 14:30
budy­nek 8
sala 112.


– zasady Fun­du­szu
– har­mo­no­gram nabo­rów
– wyma­gane doku­menty
– kry­te­ria oceny.


W spo­tka­niu wezmą udział osoby, które wyjeż­dżały za gra­nicę w ramach Fun­du­szu.
Zapra­sza Biuro Współ­pracy Mię­dzy­na­ro­do­wej SGGW

Własny Fundusz Stypendialny 2023 02 10
Data wydarzenia: 2023-02-10 14:30
Miejsce wydarzenia: budynek 8 sala 112