Roz­kład zajęć – semestr letni 2023–24

Zapisy na lek­to­rat z języka obcego

Informacje dla I roku stu­diów sta­cjo­nar­nych

Zapisy na obo­wiąz­kowe zaję­cia wycho­wa­nia fizycz­nego

Ter­miny zjaz­dów 2023/24 semestr zimowy

Odwo­ła­ny wykład

Odwołanie zajęć

Odwołanie zajęć

Informacje dla I roku studiów niestacjonarnych 2022/2023

Informacje dla I roku studiów stacjonarnych 2022/2023