Zalicz szko­le­nie biblio­teczne w 30 min!

Reaktywacja 2023

Wybierz dla sie­bie dodat­kowe szko­le­nie!

Szko­le­nie w zakre­sie ochrony roślin sadow­ni­czych edy­cja 2

Szko­le­nia z zakresu dys­kry­mi­na­cji i jej prze­ciw­dzia­ła­nia

Szko­le­nie w zakre­sie ochrony roślin sadow­ni­czych

Sytuacje trudne – jak reagować?

Zalicz szkolenie biblioteczne w pół godziny!

Informacje dla I roku studiów niestacjonarnych 2022/2023

Zachowania trudne – jak reagować