Spo­tka­nie Mię­dzy­wy­dzia­łowaej Sek­cji Wino­grod­ni­ków i Eno­lo­gów

Zaję­cia z j. angiel­skiego dla I roku stu­diów magi­ster­skich nie­sta­cjo­nar­nych

Roz­kład zajęć – semestr letni 2023–24

Prezentacja WO 2024

Tuto­ring i men­to­ring w SGGW

Orien­ta­tion Day

Dzie­ka­nat 5 stycznia 2024 nieczynny

Aran­ża­cja roślin w prze­strzeni użyt­ko­wej

Już pora. Rakru­ta­cja na stu­dia magi­ster­skie w SGGW

Era­smu­s+2024-2025