Aran­ża­cja roślin w prze­strzeni użyt­ko­wej

Praca: Spe­cja­li­sta ds. pie­lę­gna­cji roślin we wnę­trzach – Ogrod­nik – zie­lo­nych ścian z roślin

Wykład: Fizjo­lo­gia roślin mię­so­żer­nych