Prezentacja WO 2024

Już pora. Rakru­ta­cja na stu­dia magi­ster­skie w SGGW

Infor­ma­tor SGGW 2024/25

SGGW na war­szaw­skim Salo­nie Matu­rzy­stów Per­spek­tywy

II tura rekrutacji

Dzie­ka­nat nie­czynny 14 sierpnia

Infor­ma­cje dla osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych

Infor­ma­cje dla kan­dy­da­tów z nie­peł­no­spraw­no­ściami

Ogrodnictwo w SGGW

Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2023