Praca: Spe­cja­li­sta ds. doświad­czeń warzyw grun­to­wych

Praca: opie­kun kolek­cji w Zespole Kolek­cji Roślin Den­dro­lo­gicz­nych

Praca: Spe­cja­li­sta ds. Agro Współ­pracy z Dostaw­cami

Plat­forma Career Cen­ter: sggw.jobteaser.com

Praca: Dział Moni­to­ringu i Kli­matu

Praca: pomoc laboratoryjna

Praca: Kupiec

Praca: Płatny staż w dziale tech­no­lo­gii lub ochrony roślin

Praca: Spe­cja­li­sta ds. pro­duk­cji

Praca: dla miejskiej/go farmerki/a