Agrobiznes i zarządzanie proklimatyczne

stu­dia pody­plo­mowe – I edycja – aplikuj teraz!

.

Jeśli inte­re­suje Cię roz­wi­ja­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści w zakre­sie agro­bi­znesu i zarzą­dza­nia pro­kli­ma­tycz­nego, a także chcesz roz­wi­jać swoją karierę zawo­dową w branży rolno-spo­żyw­czej, to stu­dia pody­plo­mowe „Agro­bi­znes i zarzą­dza­nie pro­kli­ma­tyczne” na naszym Wydziale mogą być ide­al­nym wybo­rem. Zachę­camy do zgła­sza­nia swo­ich apli­ka­cji i dołą­cze­nia do naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej.

.

Absol­wenci studiów uzy­skują moż­li­wość zakupu grun­tów rol­nych oraz zdo­by­wają upraw­nie­nia rol­ni­cze, które umoż­li­wiają mię­dzy innymi naby­wa­nie ziemi, otwie­ra­nie gospo­dar­stwa rol­nego, a także uzy­ski­wa­nie dopłat oraz dota­cji.

.
Do zobaczenia na studiach!

.

YouTube

.

więcej

Agrobiznes i zarzadzanie proklimatyczne
Data wydarzenia: 2023-09-30