Praca: Opie­ku­n/Opie­kunka kolek­cji w Zespole Kolek­cji Roślin Den­dro­lo­gicz­nych

PAN Ogród Bota­niczny Cen­trum Zacho­wa­nia Róż­no­rod­no­ści Bio­lo­gicz­nej w Pow­si­nie poszu­kuje

.

OPIEKUNA/OPIEKUNKI KOLEKCJI w Zespole Kolek­cji Roślin Den­dro­lo­gicz­nych

pobierz pdf

.

Do zadań ww. osoby będzie nale­żało:
• orga­ni­zo­wać i wyko­ny­wać prace zwią­zane z pro­wa­dze­niem kolek­cji den­dro­lo­gicz­nych
• dbać o pra­wi­dłowy dobór gatun­ków i ich wła­ściwe ozna­cze­nie
• pro­wa­dzić i aktu­ali­zo­wać doku­men­ta­cję kolek­cji
• spra­wo­wa­nie nad­zoru nad przy­dzie­lo­nymi pra­cow­ni­kami, prak­ty­kan­tami i wolon­ta­riu­szami;
• współ­praca z Dzia­łem Pro­mo­cji i Infor­ma­cji w zakre­sie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści popu­la­ry­za­cyj­nej i infor­ma­cyj­nej o kolek­cjach roślin den­dro­lo­gicz­nych
• podno­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych poprzez udział w kon­fe­ren­cjach tema­tycz­nych i szko­le­niach;

.

Wyma­ga­nia:
• wykształ­ce­nie wyż­sze, naj­le­piej o pro­filu ogrod­ni­czym;
• doświad­cze­nie w pracy z rośli­nami drze­wia­stymi;
• umie­jęt­ność obsługi narzę­dzi ogrod­ni­czych;
• pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści w zakre­sie obsługi kom­pu­tera;
• dobra orga­ni­za­cja pracy, samo­dziel­ność;
• rze­tel­ność i punk­tu­al­ność;
• umie­jęt­ność pracy w zespole.

.

Ofe­ru­jemy:
• zatrud­nie­nie na pod­sta­wie umowy o pracę na pełny etat;
• sta­bilne wyna­gro­dze­nie;
• pakiet świad­czeń socjal­nych;
• pracę w doświad­czo­nym zespole;
• moż­li­wość podno­sze­nia kom­pe­ten­cji zawo­do­wych;

.

Zgło­sze­nia:
Zgło­sze­nia zawie­ra­jące CV (wraz z klau­zulą zamiesz­czoną poni­żej) pro­simy prze­sy­łać na adres email
(Temat: Rekru­ta­cja) do 15 lutego 2023 r.

.

Dodat­kowe pyta­nia pro­simy kie­ro­wać pod numer tele­fonu 22 648 38 56 wew. 244 (w godz. 8–15).

.
Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie przez PAN Ogród Bota­niczny – CZRB w Pow­si­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w niniej­szym doku­men­cie do reali­za­cji pro­cesu rekru­ta­cji tej i kolej­nych (zgod­nie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (RODO).

.

Zapra­szamy do naszego zespołu!

lipa
Data wydarzenia: 2023-02-15
Miejsce wydarzenia: PAN Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie