Blue Book – płatny staż w Komi­sji Euro­pej­skiej

5-mie­sięcy od paździer­nika 2023

.

  • dla absol­wen­tów szkół wyż­szych
    dla osób stu­diu­ją­cych co naj­mniej trzy lata

– apli­kuj od 4 do 31 stycz­nia

.
Zdo­bądź mię­dzy­na­ro­dowe doświad­cze­nie i uzy­skaj wgląd w pro­cesy i poli­tykę insty­tu­cji euro­pej­skich!

.

wię­cej
https://tra­ine­eships.ec.europa.eu

Blue Book paid traineeship programme
Data wydarzenia: 2023-01-04